test image

tes image
Name Post Image
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z  
1  
1  
1  
'"()  
%2fetc%2fpasswd  
ZAP  
1  
ZAP  
1  
1  
&nslookup MxfgDubm&'\"`0&nslookup MxfgDubm&`'  
ZAP  
1  
ZAP  
1  
1  
1  
1  
ZAP