test image

tes image
Name Post Image
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))XOR"Z  
1  
ZAP  
1  
1  
1  
1  
1  
ZAP  
1  
1  
ZAP  
1  
1  
'+response.write(9770513*9191106)+'  
1  
ZAP  
-1 OR 3*2  
ZAP  
1